Sabiedriska labuma organizācija "Rasas krāsas" Kalēju iela 3, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, Latvija Reģ. nr. 40008173291 Luminor Banka AS Konta nr. LV02RIKO0002013205581

under menu leaf
Programma: 
Valodu dārzs
Pasniedzēja vārds: 
Ingura Lipšāne
Programmas apraksts: 

Nodarbības notiek divreiz nedēļā

Pirmdienās:
14.15-15.15 Angļu valoda jaunāko klašu skolēniem (9-12 gadi, 3.-5. klase) ar savai vecuma grupai atbilstošām vispārizglītojošā skolā iegūtām zināšanām  (pamatzināšanas);
15.30-16.30 Angļu valoda vidējo klašu skolēniem (10-14 gadi, 4.-8. klase) ar savai vecuma grupai atbilstošām vispārizglītojošā skolā iegūtām zināšanām (ar priekšzināšanām);
16.45-17.45 Angļu valoda pieaugušajiem (ar pamatzināšanām).
 

Trešdienās:

14.15-15.15  Angļu valoda jaunāko klašu skolēniem (9-12 gadi, 3.-5. klase) ar savai vecuma grupai atbilstošām vispārizglītojošā skolā iegūtām zināšanām  (pamatzināšanas);
15.30-16.30 Angļu valoda vidējo klašu skolēniem (10-14 gadi, 4.-8. klase) ar savai vecuma grupai atbilstošām vispārizglītojošā skolā iegūtām zināšanām (ar priekšzināšanām);  
16.30-17.30 Krievu valoda vidusskolēniem (no 15 gadiem) un pieaugušajiem (ar priekšzināšanām).

Svešvalodu mācību grupu uzdevumi ir:
 Nodrošināt iespēju sazināties svešvalodā mutvārdos un rakstos, apgūt
svešvalodas pamatstruktūras un lietojuma funkcijas.
 Veicināt atvērtību pret neierasto un svešo un palīdzēt veidot cieņpilnu, vērtējošu
attieksmi pret sevi, citiem un apkārtējo pasauli.
 Rosināt apzināties valodu nozīmi citu mācību priekšmetu apguvē.
 Iepazīstināt ar attiecīgajā valodā pieejamo literāro, kultūrvēsturisko un sabiedriski
nozīmīgo intelektuālo mantojumu.
Svešvalodu mācību programmu pamatā ir komunikatīvā pieeja ar pragmatisku ievirzi.
Tiek izmantoti dažādi metodiskie paņēmieni un stratēģijas atbilstoši izglītojamo uztverei
un zināšanu līmenim. Izmantotās tēmas saturiski un tematiski atbilst izglītojamo
vecumam un zināšanām, kā arī iespēju robežās tiek saskaņotas ar mācību materiālu
vispārizglītojošo skolu programmās.

Kontaktinformācija: 

Ingura 29221306, info@rasaskrasas.lv