Radošās izglītības centra Vizuāli plastiskās mākslas studija  "Rasas krāsas"

Juridiskā un faktiskā adrese: Zvejnieku iela 29, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

under menu leaf
Programma: 
Valodu dārzs(pēc pieprasjuma)
Pasniedzēja vārds: 
Ingura Lipšāne
Programmas apraksts: 

Svešvalodu mācību grupu uzdevumi ir:
 Nodrošināt iespēju sazināties svešvalodā mutvārdos un rakstos, apgūt
svešvalodas pamatstruktūras un lietojuma funkcijas.
 Veicināt atvērtību pret neierasto un svešo un palīdzēt veidot cieņpilnu, vērtējošu
attieksmi pret sevi, citiem un apkārtējo pasauli.
 Rosināt apzināties valodu nozīmi citu mācību priekšmetu apguvē.
 Iepazīstināt ar attiecīgajā valodā pieejamo literāro, kultūrvēsturisko un sabiedriski
nozīmīgo intelektuālo mantojumu.
Svešvalodu mācību programmu pamatā ir komunikatīvā pieeja ar pragmatisku ievirzi.
Tiek izmantoti dažādi metodiskie paņēmieni un stratēģijas atbilstoši izglītojamo uztverei
un zināšanu līmenim. Izmantotās tēmas saturiski un tematiski atbilst izglītojamo
vecumam un zināšanām, kā arī iespēju robežās tiek saskaņotas ar mācību materiālu
vispārizglītojošo skolu programmās.

Pēc pieprasījuma, nodarbības tiešsaistē, sazināties ar pasniedzēju.

Kontaktinformācija: 

Ingura 29221306, ingura.lipsane@gmail.com